Licytacje

1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym. pow. 0,4039ha, Grauże Nowe, gm. Szypliszki


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej należącej do Andrzeja Malinowskiego, tj.  1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 102m2, działka nr 194/2 o pow. 0,4039 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00008611/5. Na działce znajduje się również część budynku gospodarczego posadowionego na sąsiedniej nieruchomości (przekroczenie granic działki).
W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Grauże Nowe, gm. Szypliszki.  
Nieruchomość położona jest naprzeciwko domu: Grauże Nowe 11. 
Suma oszacowania wynosi 26900,00zł ( 100 % wartości nieruchomości to 53800 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20175,00zł. Rękojma wynosi: 2690,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej należącej do Andrzeja Malinowskiego, tj.  1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 102m2, działka nr 194/2 o pow. 0,4039 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00008611/5. Na działce znajduje się również część budynku gospodarczego posadowionego na sąsiedniej nieruchomości (przekroczenie granic działki).

W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Grauże Nowe, gm. Szypliszki.  

Nieruchomość położona jest naprzeciwko domu: Grauże Nowe 11. 

 

Suma oszacowania wynosi 26900,00zł ( 100 % wartości nieruchomości to 53800 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20175,00zł. Rękojma wynosi: 2690,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

 Komornik Sądowy

 Tomasz Zakrzewski

 

Nieruchomość zabudowana, pow. 5,0302ha, Turówka Stara 1, gm. Suwałki


 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  
nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym (powierzchnia zabudowy 26,20 m2), budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej ( pow. zabudowy 116,60 m2), budynkiem mieszkalnym w stanie surowym ( powierzchnia zabudowy 153 m2), budynkiem inwentarsko - magazynowym ( segment inwentarski o pow. zabudowy 256,50 m2, segment magazynowy o pow. zabudowy 123,60 m2), chlewnia ( pow. zabudowy 1307 m2), składająca się z działek 17/2,17/6, 17/7 o łącznej powierzchni 5,0302 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9. 
W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Turówka Stara 1, gm. Suwałki.  
Suma oszacowania wynosi 849900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 637425,00zł. Rękojma wynosi: 84990,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 08-09-2021r. o ogdz. 10:00. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanych należących do Andrzeja Marczyka tj.  

nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym (powierzchnia zabudowy 26,20 m2), budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej ( pow. zabudowy 116,60 m2), budynkiem mieszkalnym w stanie surowym ( powierzchnia zabudowy 153 m2), budynkiem inwentarsko - magazynowym ( segment inwentarski o pow. zabudowy 256,50 m2, segment magazynowy o pow. zabudowy 123,60 m2), chlewnia ( pow. zabudowy 1307 m2), składająca się z działek 17/2,17/6, 17/7 o łącznej powierzchni 5,0302 ha dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SU1S/00014340/9. 

W/w nieruchomość położona jest w miejscowości Turówka Stara 1, gm. Suwałki.  

 

Suma oszacowania wynosi 849900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 637425,00zł. Rękojma wynosi: 84990,00zł

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości: 08-09-2021r. o ogdz. 10:00. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

 Komornik Sądowy

 Tomasz Zakrzewski

 

Nieruchomość składająca się z 3 mieszkań o pow. 130,80m2. Płociczno Tartak 7 gm. Suwałki


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  LOKALI MIESZKALNYCH
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że 10.09.2021r. o godz. 10.00. w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do Anny Góral tj.
nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań:
1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,10 m2, stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 306/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,60 m2. Dla lokalu  prowadzona jest księga wieczysta o numerze SU1S/00049550/8 (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania lokalu - 92902zł, prawo służebności osobistej - 42924,00zł);
2) lokal mieszkalny nr 2 o pow.  47,70 m2, stanowiący odrębna nieruchomość, wraz z udziałem    241/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,60 m2. KW lokalu: SU1S/00049859/4 (suma oszacowania lokalu - 73168,00zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe);
3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 24,00 m2, stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem udziałem 125/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,40 m2. KW lokalu: SU1S/00049858/7 (suma oszacowania lokalu - 37950,00zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe).
W budynku łącznie znajdują się 4 lokale ( 3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze, które są przedmiotem licytacji, posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Łączna pow. 4 lokali mieszkalnych to 196,30m2. Budynek położony jest na działce nr 363/55 o pow. 2561 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o numerze SU1S/00049376/4.
Dłużnik nie mieszka pod w/w adresem.
Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 161096,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120822,00zł. Rękojma wynosi: 16110,00zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości: 08.09.2021r. o godz. 9.00.
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  LOKALI MIESZKALNYCH

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2021r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńska 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do Anny Góral tj.

nieruchomość lokalowa - jedna kondygnacja (parter) w budynku mieszkalnym położonym we wsi Płociczno - Tartak 7, gmina Suwałki. W okolicy Jezioro Wigry. Nieruchomość składa sie z 3 mieszkań:

1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,10 m2, stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 306/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,60 m2. Dla lokalu  prowadzona jest księga wieczysta o numerze SU1S/00049550/8 (nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym - odpłatna służebność mieszkania i piwnicy na rzecz osoby urodzonej w 1945r.) (suma oszacowania lokalu - 92902zł, prawo służebności osobistej - 42924,00zł);

2) lokal mieszkalny nr 2 o pow.  47,70 m2, stanowiący odrębna nieruchomość, wraz z udziałem 241/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,60 m2. KW lokalu: SU1S/00049859/4 (suma oszacowania lokalu - 73168,00zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe);

3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 24,00 m2, stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem udziałem 125/1000 w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,40 m2. KW lokalu: SU1S/00049858/7 (suma oszacowania lokalu - 37950,00zł) (mieszkanie nie jest zamieszkałe).

W budynku łącznie znajdują się 4 lokale ( 3 na parterze i 1 na poddaszu). Lokale na parterze, które są przedmiotem licytacji, posiadają łączną powierzchnię 130,80 m2. Łączna pow. 4 lokali mieszkalnych to 196,30m2. Budynek położony jest na działce nr 363/55 o pow. 2561 m2. Mieszkania do generalnego remontu. Na działce usytuowane są 2 budynki gospodarcze w złym stanie technicznym. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o numerze SU1S/00049376/4.

Dłużnik nie mieszka pod w/w adresem.

Łączna suma oszacowania w/w 3 nieruchomości wynosi 161096,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120822,00zł. Rękojma wynosi: 16110,00zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569 

Termin oglądania nieruchomości: 08.09.2021r. o godz. 9.00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

Komornik Sądowy

 Tomasz Zakrzewski

 

 

Udział 1/2 w nieruchomości niezabudowanej (ul. Suwalska 1 gm. Bakałarzewo) i 1/2 udziału w nieruchomości niezabudowanej gm. Bakałarzewo


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja dłużnika Janusza Naruszewicza tj. 
1) 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej (budynek niemieszkalnym, I kondygnacyjnym, konstrukcji drewnianej, powierzchnia zabudowy wg. danych ewidencyjnych to 91 m2) o pow. 0,1594 ha, działka nr 537 położonej pod adresem:  ul. Suwalska 1, Bakałarzewo dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00048514/7. 
Suma oszacowania wynosi 87250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65437,00zł. Rękojma wynosi:   8725,00zł. 
2) 1/2 udziału w nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,9150ha, działka nr 594 położonej pod adresem: 16-423 Bakałarzewo, Bakałarzewo, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00013986/2. 
Do Jeziora Sumowo Bakałarzewskie w linii prostej około 90 m. Obok domy jednorodzinne.
 Suma oszacowania wynosi 136900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102675,00zł. Rękojma wynosi: 13690,00zł. 
Współwłaściciel w/w 2 udziałów jest skłonny sprzedać swoje udziały licytantowi, który nabyłby udziały  dłużnika podczas licytacji.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 
Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 
PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja dłużnika Janusza Naruszewicza tj. 

 

1) 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej (budynek niemieszkalnym, I kondygnacyjnym, konstrukcji drewnianej, powierzchnia zabudowy wg. danych ewidencyjnych to 91 m2) o pow. 0,1594 ha, działka nr 537 położonej pod adresem:  ul. Suwalska 1, Bakałarzewo dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00048514/7. 

Suma oszacowania wynosi 87250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65437,00zł. Rękojma wynosi:   8725,00zł. 

 

2) 1/2 udziału w nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,9150ha, działka nr 594 położonej pod adresem: 16-423 Bakałarzewo, Bakałarzewo, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00013986/2. 

Do Jeziora Sumowo Bakałarzewskie w linii prostej około 90 m. Obok domy jednorodzinne.

 Suma oszacowania wynosi 136900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102675,00zł. Rękojma wynosi: 13690,00zł. 

 

Współwłaściciel w/w 2 udziałów jest skłonny sprzedać swoje udziały licytantowi, który nabyłby udziały  dłużnika podczas licytacji.

 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.: 

PKO BP S.A. O/Suwałki  86 1020 1332 0000 1302 0328 4569. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 

Nieruchomość zabudowana, Nowa Wieś 9 gm. Suwałki


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczystego. Na działce znajdują się 2 budynki (budynek Wiejskiej Bazy Noclegowej i budynek wypoczynkowo - rehabilitacyjny) o łącznej powierzchni użytkowej 813,332 m2 oraz kort tenisowy. Wcześniej znajdował się tu ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjny ,,Maniówka". Ośrodek ,,Maniówka" funkcjonował do końca 2017r. Budynki niezamieszkałe. Nieruchomość zlokalizowana w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, w pobliżu kompleksu leśnego. Działka nr 135 o pow.  0,7964ha położona pod adresem: Nowa Wieś 9, gmina Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00041834/7.
Suma oszacowania wynosi 1669763,00zł  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1252322,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 166 976,30zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.
 PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  
Oglądanie nieruchomości w dniu 08-09-2021r. o godz. 11:00.   
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2021r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczystego. Na działce znajdują się 2 budynki (budynek Wiejskiej Bazy Noclegowej i budynek wypoczynkowo - rehabilitacyjny) o łącznej powierzchni użytkowej 813,332 m2 oraz kort tenisowy. Wcześniej znajdował się tu ośrodek wypoczynkowo - rehabilitacyjny ,,Maniówka". Ośrodek ,,Maniówka" funkcjonował do końca 2017r. Budynki niezamieszkałe. Nieruchomość zlokalizowana w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, w pobliżu kompleksu leśnego. Działka nr 135 o pow.  0,7964ha położona pod adresem: Nowa Wieś 9, gmina Suwałki dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00041834/7.

Suma oszacowania wynosi 1669763,00zł  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1252322,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 166 976,30zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-09-2021r.

 PKO BP S.A. O/Suwałki  86102013320000130203284569.  

 

Oglądanie nieruchomości w dniu 08-09-2021r. o godz. 11:00.   

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.