Licytacje

Lokal mieszkalny o pow. użyt. 47,40 m2 + nieruch. gruntowa, Mieruniszki 1/2, gm. Filipów


 

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022r. o godz.13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej własnością dłużnika: Artura Syperek. 
1) nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47,40 m2 wraz z udziałem 297/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej oraz cęści budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali, położonej w budynku wielorodzinnym ( 4 mieszkania) w miejscowości: Mieruniszki 1/2, 16-424 Filipów, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SU1S/00044700/0. 
Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o numerze SU1S/00034024/4. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Lokal w ostatnich miesiącach nie był na stale zamieszkały.
Suma oszacowania wynosi 66381,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 49785,75zł. Rękojma wynosi: 6639,00zł 
2) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, działki nr 375, 313 o łącznej pow. 0,0523 ha, położonej  pod adresem: Mieruniszki, 16-424 Filipów, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00044699/9.
- udział 9/100 w nieruchomości gruntowej rolnej o pow. 0,0726 ha, działka nr 323 położona pod adresem: Mieruniszki, 16-424 Filipów dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00044434/4. Działka nr 323 pełni funkcję drogi wewnętrznej.
Suma oszacowania wynosi 11198,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 8398,50zł. Rękojma wynosi: 1120,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 
Termin oglądania nieruchomości w dniu 06-07-2022r. o godz. 09:00. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022r. o godz.13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę pod adresem ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej własnością dłużnika: Artura Syperek. 

1) nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47,40 m2 wraz z udziałem 297/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej oraz cęści budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali, położonej w budynku wielorodzinnym ( 4 mieszkania) w miejscowości: Mieruniszki 1/2, 16-424 Filipów, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę  wieczystą o numerze SU1S/00044700/0. 

Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o numerze SU1S/00034024/4. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Lokal w ostatnich miesiącach nie był na stale zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 66381,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 49785,75zł. Rękojma wynosi: 6639,00zł 

 

2) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, działki nr 375, 313 o łącznej pow. 0,0523 ha, położonej  pod adresem: Mieruniszki, 16-424 Filipów, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00044699/9.

- udział 9/100 w nieruchomości gruntowej rolnej o pow. 0,0726 ha, działka nr 323 położona pod adresem: Mieruniszki, 16-424 Filipów dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00044434/4. Działka nr 323 pełni funkcję drogi wewnętrznej.

Suma oszacowania wynosi 11198,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 8398,50zł. Rękojma wynosi: 1120,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569 

 

Termin oglądania nieruchomości w dniu 06-07-2022r. o godz. 09:00. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący. 

 Komornik Sądowy

 Tomasz Zakrzewski

 

Ruchomości położone przy ul. Szpitalnej w Suwałkach


 

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-07-2022r. o godz. 09:00 pod adresem: ul. Szpitalna w Suwałkach (w budynku w stanie surowym, niezamieszkałym, na rogu ulicy Bulwarowej) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja ruchomości: 
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                                                     Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1. Szafki otwarte na ubrania dziecięce i buty             14 [szt.] 4 000,00*) 2 000,00
na 5 osób, kolor jasny orzech, 
wymiary: wys. 131 cm,  szer. 108 cm,  (nieużywane). 
2. Krzesła dziecięce, plastikowe, kolor niebieski        72 [szt.] 1 500,00*) 750,00
   (nieużywane), 
3. Stoliki dziecięce Bambino Insgvet, okrągłe, kolor 
   blatu jasny orzech, nogi metalowe, blat o średnicy 18 [szt.] 1 800,00*) 900,00
  90cm, do montażu (nieużywane).  
4. Przyrząd do cięcia glazury Walner 11st- 400, ręczny 1 [szt.] 60,00  *) 30,00
___________________________________________________________________________________________________________________
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 Komornik Sądowy
 Tomasz Zakrzewski
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
*) cena za sztukę

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-07-2022r. o godz. 09:00 pod adresem: ul. Szpitalna w Suwałkach (w budynku w stanie surowym, niezamieszkałym, na rogu ulicy Bulwarowej) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja ruchomości: 

___________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości                                                     Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Szafki otwarte na ubrania dziecięce i buty              14 [szt.] 4 000,00*) 2 000,00

na 5 osób, kolor jasny orzech, wymiary:

wys. 131 cm,  szer. 108 cm,  (nieużywane). 

 

2. Krzesła dziecięce, plastikowe, kolor niebieski        72 [szt.] 1 500,00*) 750,00

   (nieużywane), 

 

3. Stoliki dziecięce Bambino Insgvet, okrągłe, kolor 

   blatu jasny orzech, nogi metalowe, blat o średnicy 18 [szt.] 1 800,00*) 900,00

  90cm, do montażu (nieużywane).  

 

4. Przyrząd do cięcia glazury Walner 11st- 400, ręczny 1 [szt.] 60,00  *) 30,00

___________________________________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 Komornik Sądowy

 Tomasz Zakrzewski

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

*) cena za sztukę